BTS Group

KVKK Bilgilendirmesi

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU POLİTİKASI VE AYDINLATMA METNİ

BTS KURUMSAL BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ (“Şirket” veya “BTS”) olarak; potansiyel ürün veya hizmet alıcılarının, ürün veya hizmet alan kişilerin, üretici çalışanlarının, bayi çalışanlarının, tedarikçi çalışanlarının, tedarikçi yetkililerinin, danışman/danışman çalışanlarının, denetçilerin, referans kişilerin, veri sorumlusu firma sahibinin, çalışan adaylarının, çalışanların, çalışan yakınlarının ve iş ilişkimizin olduğu üçüncü kişilerin (iletişim kurmak isteyen üçüncü kişiler, hak sahibi üçüncü kişiler, mülk sahipleri, mali müşavirlik yetkilileri, avukatlar, vekiller, banka çalışanları, kurum yetkilileri, doktorlar, sertifika alınan firma yetkilileri) kişisel verilerinin korunması konusunda gerekli özen ve hassasiyeti göstermek, BTS’nin bir politikası ve kurumsal bir değeridir. Şirketimiz tarafından, kişisel verilerin korunması konusunda gerekli idari ve teknik tedbirler alınmaktadır.


6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 10 uncu maddesi gereği; veri sorumluları ilgili kişileri;

 • Veri sorumlusu ve varsa temsilcisinin kimliği,
 • Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği,
 • İşlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği,
 • Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi,
 • İlgili kişinin (veri sorumlusuna yöneltebileceği ve KVKK m. 11’de sayılan) hakları hakkında bilgilendirmekle yükümlüdür.

İşbu Aydınlatma Metni KVKK ve ilgili mevzuat uyarınca veri sahiplerini bilgilendirmek ve aydınlatmak amacı ile hazırlanmıştır

A. VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ

BTS KURUMSAL BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ

İnternet Adresi:https://www.btsgrp.com/
Telefon Numarası: +90 216 504 40 77
E-Posta Adresi: btsbilisim@hs01.kep.tr
Adres:Barbaros Mahallesi Mor Sümbül Sokak Varyap Meridian Business Ofis I Blok Kat:12 Daire:159 34746 Ataşehir, İstanbul

B. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

BTS, KVKK m. 5/2 ve 6/3’te belirtilen kişisel veri işleme şartları içerisindeki amaçlarla ve koşullarla sınırlı olarak kişisel verileri işlemektedir. Bu amaçlar ve koşullar

 • Kişisel verilerin işlenmesine ilişkin, BTS’nin ilgili faaliyette bulunmasının kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Kişisel verilerin BTS tarafından işlenmesinin sözleşmenin kurulması veya ifasıyla ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin zorunlu olması,
 • Kişisel verilerin işlenmesinin BTS’nin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması
 • Kişisel veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla BTS’nin meşru menfaatleri için kişisel veri işleme faaliyetinde bulunulmasının zorunlu olması,
 • Kişisel veri sahibinin sağlığı ve cinsel hayatı dışındaki özel nitelikli kişisel veriler açısından kanunlarda öngörülmüş olması
 • Kişisel veri sahibinin sağlığına ilişkin özel nitelikli kişisel verileri açısından ise kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenmesi
 • 2021/980 S. Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararı gereğince, ilgili veriler 6698 s. KVKK m. 28/1-ç (istisna) kapsamında sayıldığından, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümleri uygulanmaksızın BTS bu verileri işleyebilecektir

Yukarıda sayılan sebeplerin mevcut olmaması halinde veriler, ilgili kişinin açık rızası ile temin edilmektedir.


Bu kapsamda BTS, kişisel verilerinizi aşağıdaki amaçlarla işlemektedir:

 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
 • Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Müşteri Memnuniyeti Aktivitelerinin Planlanması / İcrası
 • Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi
 • Talep / Şikayetlerin Takibi
 • Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi
 • Denetim/Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
 • Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi
 • İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Çalışanlar İçin İş Akdi ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi
 • Çalışanlar İçin Yan Haklar ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi
 • Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması
 • Yetenek / Kariyer Gelişimi Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Bahsi geçen amaçlarla gerçekleştirilen işleme faaliyetinin, KVKK’da öngörülen şartlardan herhangi birini karşılamıyor olması halinde, ilgili işleme sürecine ilişkin olarak BTS tarafından kişisel veri sahibinin açık rızası temin edilmektedir.

C. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

BTS, KVKK’nın 10 uncu maddesi uyarınca, kişisel verilerin aktarıldığı kişi gruplarını kişisel veri sahibine bildirmektedir.


BTS, KVKK’nın 8 ve 9 uncu maddelerine uygun olarak işbu politika ile yönetilen veri sahiplerinin kişisel verilerini, aşağıdaki yurt içi veya yurt dışı kişi kategorilerine aktarabilir:

 • Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla mali müşavirliğe, bankaya ve bu amaçla işlenen verilerin OneDrive bulut sisteminde tutulması dolayısıyla Microsoft’a
 • Çalışanlar için yan haklar ve menfaatleri süreçlerinin yürütülmesi amacıyla sigorta şirketine ve bu amaçla işlenen verilerin OneDrive bulut sisteminde tutulması dolayısıyla Microsoft’a,
 • Çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi amacıyla işlenen verilerin OneDrive bulut sisteminde tutulması dolayısıyla Microsoft’a,
 • Çalışan adayı / stajyer / öğrenci seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi amacıyla işlenen verilerin OneDrive bulut sisteminde tutulması dolayısıyla Microsoft’a
 • Denetim / etik faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla işlenen verilerin OneDrive bulut sisteminde tutulması dolayısıyla Microsoft’a
 • Eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla üreticilere ve bu amaçla işlenen verilerin OneDrive bulut sisteminde tutulması dolayısıyla Microsoft’a,
 • Erişim yetkilerinin yürütülmesi amacıyla üreticilere ve bu amaçla işlenen verilerin OneDrive bulut sisteminde tutulması dolayısıyla Microsoft’a,
 • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi amacıyla mali müşavirliğe, yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına ve bu amaçla işlenen verilerin OneDrive bulut sisteminde tutulması dolayısıyla Microsoft’a
 • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi amacıyla mali müşavirliğe, müşterilere, danışmanlık firmasına, bankaya, yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına ve bu amaçla işlenen verilerin OneDrive bulut sisteminde tutulması dolayısıyla Microsoft’a,
 • Fiziksel mekan güvenliğinin temini amacıyla plaza yönetimine ve bu amaçla işlenen verilerin OneDrive bulut sisteminde tutulması dolayısıyla Microsoft’a,
 • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi amacıyla yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, avukata,
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla işlenen verilerin OneDrive bulut sisteminde tutulması dolayısıyla Microsoft’a,
 • İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması amacıyla mali müşavirliğe ve bu amaçla işlenen verilerin OneDrive bulut sisteminde tutulması dolayısıyla Microsoft’a,
 • İş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi amacıyla müşterilere ve bu amaçla işlenen verilerin OneDrive bulut sisteminde tutulması dolayısıyla Microsoft’a,
 • İş sağlığı / güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla işlenen verilerin OneDrive bulut sisteminde tutulması dolayısıyla Microsoft’a,
 • Mal / hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi amacıyla üreticilere, bayilere, müşterilere, iş ortaklarına, kargo şirketine ve bu amaçla işlenen verilerin OneDrive bulut sisteminde tutulması dolayısıyla Microsoft’a,
 • Mal / hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla işlenen verilerin OneDrive bulut sisteminde tutulması dolayısıyla Microsoft’a,
 • Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi amacıyla işlenen verilerin OneDrive bulut sisteminde tutulması dolayısıyla Microsoft’a,
 • Reklam / kampanya / promosyon süreçlerinin yürütülmesi amacıyla işlenen verilerin OneDrive bulut sisteminde tutulması dolayısıyla Microsoft’a,
 • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi amacıyla müşterilere, yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına ve bu amaçla işlenen verilerin OneDrive bulut sisteminde tutulması dolayısıyla Microsoft’a,
 • Ürün / hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi amacıyla iş ortaklarına ve bu amaçla işlenen verilerin OneDrive bulut sisteminde tutulması dolayısıyla Microsoft’a,
 • Yetenek / kariyer gelişimi faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla işlenen verilerin OneDrive bulut sisteminde tutulması dolayısıyla Microsoft’a,
 • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amacıyla yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına ve bu amaçla işlenen verilerin OneDrive bulut sisteminde tutulması dolayısıyla Microsoft’a

D. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMSI

Şirketimiz, işbu metinde belirtilen veri sahiplerinin kişisel verilerini iş faaliyetlerinin yürütülmesi kapsamında muhtelif sözleşmeler, irsaliyeler, fiş ve faturalar, e-postalar, idari ve adli makamlardan veya üçüncü gerçek veya tüzel kişilerden gelen tebligatlar, gelen ve giden evrak, mal ve hizmet alımları, ihale ve doğrudan temin süreçleri, üretim süreçleri, çalışan ve stajyer işe alım süreçleri, çalışan ve stajyerlerin maaş ödemeleri, çalışanların göreve başlama süreci, çalışan ve stajyerlerin SGK kayıtlarının oluşturulması, çalışanların eğitim süreçleri, disiplin soruşturmaları, çalışanların izin süreçleri, iş sağlığı ve güvenliği kapsamındaki işlemler, toplantı vb. faaliyetlerin yönetilmesi, çalışan adaylarının Şirkete giriş süreçleri, satış süreçleri, yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına yapılması gereken bildirimler, Şirket web sitesi, e-posta sistemi, HES Kodu uygulaması, çalışanlara bilgisayar tahsisi yollarıyla ve burada yazılanlarla sınırlı olmamak üzere sözlü, yazılı veya elektronik kanallar aracılığı ile, KVKK’nın 4 üncü maddesinin 2 nci fıkrasında yer alan;

 • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma
 • Doğru ve gerektiğinde güncel olma
 • Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme
 • İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma
 • İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme

İlkelerine uygun olarak; açık rıza (KVKK m. 5/1) ya da KVKK’da öngörülen diğer veri işleme şartları (KVKK m. 5/2-a, 5/2-c, 5/2-ç, 5/2-f, 6/3) kapsamında toplamaktadır. Sayılan sebeplerin mevcut olmaması halinde veriler, ilgili kişinin açık rızası ile temin edilmektedir.


2021/980 S. Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararı gereğince, ilgili veriler 6698 s. KVKK m. 28/1-ç (istisna) kapsamında sayıldığından, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümleri uygulanmaksızın BTS bu verileri işleyebilecektir

E. KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI VE İMHA EDİLMESİ

Şirketimiz kişisel verileri işlenme amaçlarına uygun olarak saklamaktadır. Her bir veriye ilişkin mevzuatta saklama süresi belirlenmişse bu süre boyunca saklanmaktadır. Mevzuatta saklama süresi bulunmayan hallerde, bu verilere ne kadar ihtiyaç olduğu tespit edilerek, işlenme amaçları doğrultusunda makul sürelerle saklanmaktadır. Bu süreler tespit edilirken sektörel teamül dikkate alınmaktadır.

Kişisel verilerin işlenme amacı ve sebebi ortadan kalktığında imha edileceklerdir. Bu durumun istisnası; yasalardan kaynaklanan yükümlülüklerimizin temini için Şirketimizin tarafı olduğu veya bilgisine başvurulduğu uyuşmazlıklarda gerekli savunmayı yapmak veya bilgi temini için, gerekli zamanaşımı süreleri boyunca ilgili kişisel verilerin saklanacak olmasıdır.

F. İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

Her ilgili kişi, KVKK’nın 11 inci maddesi uyarıca aşağıdaki haklara sahiptir:

 • Kişisel verisinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Bu kapsamda, yukarıdaki haklarınızı Şirketimiz web sitesinde yer alan “Veri Sahibi Başvuru Formu”nun çıktısını alıp doldurarak;

 • Şirketimize noter aracılığı ile ihtarname göndermek,
 • Kimliğinizi tespite yarayan belgelerle şahsen (elden) ıslak imzalı dilekçe ile başvuru yapmak,
 • Şirketimize iadeli taahhütlü posta göndermek veya
 • btsbilisim@hs01.kep.tr kayıtlı e-posta adresine güvenli e-imza ile başvuru yapmak suretiyle kullanabilirsiniz.

İlgili kişinin talepleri en kısa sürede ve nihayetinde en geç otuz (30) gün içerisinde ücretsiz olarak değerlendirilip karara bağlanacaktır. Değerlendirme ve karar verme işleminin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi durumunda Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret esas alınacaktır.

Potansiyel Ürün veya Hizmet Alıcısı Aydınlatma Metni

BTS Kurumsal Bilişim Teknolojileri Anonim Şirketi (“BTS” veya “Şirket”) olarak; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVKK”) tanımlı veri sorumlusu sıfatıyla işlediğimiz kişisel verilerinizin güvenliğine önem veriyoruz. Bu nedenle sizleri kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak bilgilendirmek isteriz.

A. VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ

BTS Kurumsal Bilişim Teknolojileri AŞ.

İnternet Adresi: www.btsgrp.com
Telefon Numarası: 0 (216) 504 40 77
E-Posta Adresi:btsbilisim@hs01.kep.tr
Adres: Barbaros Mahallesi Mor Sümbül Sokak Varyap Meridian Business Ofis I Blok Kat:12 Daire:159, 34746 Ataşehir/ İSTANBUL

B. HANGİ KİŞİSEL VERİLERİNİZİ İŞLİYORUZ?

Veri Kategorizasyonu Açıklama
Kimlik Ad Soyad,
İletişim Telefon, E-posta
Mesleki Deneyim Unvan

C. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

BTS, KVKK m. 5 ve 6’da belirtilen kişisel veri işleme şartları içerisindeki amaçlarla ve koşullarla sınırlı olarak kişisel verileri işlemektedir. Bu amaçlar ve koşullar;

 • Kişisel verilerin BTS tarafından işlemesinin sözleşmenin kurulması veya ifasıyla ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin zorunlu olması,
 • Kişisel verilerin işlenmesine ilişkin, BTS’nin ilgili faaliyette bulunmasının kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Kişisel veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla BTS’nin meşru menfaatleri için kişisel veri işleme faaliyetinde bulunulmasının zorunlu olması,

Bu kapsamda BTS kişisel verilerinizi aşağıdaki amaçlarla işlemektedir:

 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
 • Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Müşteri Memnuniyeti Aktivitelerinin Planlanması / İcrası
 • Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi
 • Talep / Şikayetlerin Takibi
 • Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi

Bahsi geçen amaçlarla gerçekleştirilen işleme faaliyetinin, KVKK’da öngörülen şartlardan herhangi birini karşılamıyor olması halinde, ilgili işleme sürecine ilişkin olarak BTS tarafından kişisel veri sahibinin açık rızası temin edilmektedir.

D. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMSI

BTS, KVKK’nın 10 uncu maddesi uyarınca, kişisel verilerin aktarıldığı kişi gruplarını kişisel veri sahibine bildirmektedir.


BTS, KVKK’nın 8 ve 9 uncu maddelerine uygun olarak işbu politika ile yönetilen veri sahiplerinin kişisel verilerini, aşağıdaki yurt içi veya yurt dışı kişi kategorilerine aktarabilir:

 • Mal/ Hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi amacıyla üreticilere ve bu amaçla işlenen verilerin OneDrive bulut sisteminde tutulması dolayısıyla Microsoft’a,
 • Ürün / Hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi amacıyla işlenen verilerin OneDrive bulut sisteminde tutulması dolayısıyla Microsoft’a

E. KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Şirketimiz, işbu metinde belirtilen veri sahiplerinin kişisel verilerini iş faaliyetlerinin yürütülmesi kapsamında müşteri memnuniyet ölçüm anketleri, iç ve dış yazışmalar, Şirket içi hizmet talepleri ve burada sayılanlarla sınırlı olmamak üzere sözlü, yazılı veya elektronik kanallar aracılığı ile, KVKK’nın 4 üncü maddesinin 2 nci fıkrasında yer alan;

 • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma
 • Doğru ve gerektiğinde güncel olma
 • Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme
 • İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma
 • İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme

İlkelerine uygun olarak; açık rıza ya da KVKK’da öngörülen diğer veri işleme şartları kapsamında toplamaktadır.

F. İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

Her ilgili kişi, KVKK’nın 11 inci maddesi uyarıca aşağıdaki haklara sahiptir:

 • Kişisel verisinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Bu kapsamda, yukarıdaki haklarınızı;

 • Şirketimize noter aracılığı ile ihtarname göndermek,
 • Kimliğinizi tevsik edici belgelerle şahsen ıslak imzalı dilekçe ile başvuru yapmak,
 • Kurumumuza iadeli taahhütlü posta göndermek
 • btsbilisim@hs01.kep.tr kayıtlı e-posta adresine güvenli e-imza ile başvuru yapmak suretiyle kullanabilirsiniz.

Yukarıda belirtilen hakların kullanılacağı iletişim başvuru kanallarımız ve yöntem “Veri Sahibi Başvuru Formu” linkinde ayrıntılarıyla düzenlenmiştir. Tarafımıza iletilen başvurular, talebin niteliğine göre şirketimize ulaştığı tarihten itibaren en geç otuz (30) gün içerisinde ücretsiz olarak değerlendirilip karara bağlanacaktır. Değerlendirme ve karar verme işleminin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi durumunda Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret esas alınacaktır.

ÜRÜN VEYA HİZMET ALAN KİŞİ AYDINLATMA METNİ

BTS Kurumsal Bilişim Teknolojileri Anonim Şirketi (“BTS” veya “Şirket”) olarak; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVKK”) tanımlı veri sorumlusu sıfatıyla işlediğimiz kişisel verilerinizin güvenliğine önem veriyoruz. Bu nedenle sizleri kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak bilgilendirmek isteriz.

A. VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ

BTS Kurumsal Bilişim Teknolojileri AŞ.

İnternet Adresi: www.btsgrp.com
Telefon Numarası: 0 (216) 504 40 77
E-Posta Adresi: btsbilisim@hs01.kep.tr
Adres: Barbaros Mahallesi Mor Sümbül Sokak Varyap Meridian Business Ofis I Blok Kat:12 Daire:159, 34746 Ataşehir/ İSTANBUL

B. HANGİ KİŞİSEL VERİLERİNİZİ İŞLİYORUZ?

Veri Kategorizasyonu Açıklama
Kimlik Ad Soyad, TCKN,
İletişim E-posta, Telefon, Adres
İmza İmza
Mesleki Deneyim Unvan
Finans Iban No

C. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

BTS, KVKK m. 5 ve 6’da belirtilen kişisel veri işleme şartları içerisindeki amaçlarla ve koşullarla sınırlı olarak kişisel verileri işlemektedir. Bu amaçlar ve koşullar;

 • Kişisel verilerin BTS tarafından işlemesinin sözleşmenin kurulması veya ifasıyla ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin zorunlu olması,
 • Kişisel verilerin işlenmesinin BTS’nin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması
 • Kişisel veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla BTS’nin meşru menfaatleri için kişisel veri işleme faaliyetinde bulunulmasının zorunlu olması,

Bu kapsamda BTS, kişisel verilerinizi aşağıdaki amaçlarla işlemektedir:

 • Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
 • Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Müşteri Memnuniyeti Aktivitelerinin Planlanması / İcrası
 • Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Talep / Şikayetlerin Takibi
 • Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi

Bahsi geçen amaçlarla gerçekleştirilen işleme faaliyetinin, KVKK’da öngörülen şartlardan herhangi birini karşılamıyor olması halinde, ilgili işleme sürecine ilişkin olarak BTS tarafından kişisel veri sahibinin açık rızası temin edilmektedir.

D. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMSI

BTS, KVKK’nın 10 uncu maddesi uyarınca, kişisel verilerin aktarıldığı kişi gruplarını kişisel veri sahibine bildirmektedir.

BTS, KVKK’nın 8 ve 9 uncu maddelerine uygun olarak işbu politika ile yönetilen veri sahiplerinin kişisel verilerini, aşağıdaki yurt içi veya yurt dışı kişi kategorilerine aktarabilir:

 • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi amacıyla mali müşavirliğe ve bu amaçla işlenen verilerin OneDrive bulut sisteminde tutulması dolayısıyla Microsoft’a,
 • İş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi amacıyla işlenen verilerin OneDrive bulut sisteminde tutulması dolayısıyla Microsoft’a,
 • Mal / hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi amacıyla üreticilere, bayilere, müşterilere, iş ortaklarına, kargo şirketine ve bu amaçla işlenen verilerin OneDrive bulut sisteminde tutulması dolayısıyla Microsoft’a,
 • Mal / hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla işlenen verilerin OneDrive bulut sisteminde tutulması dolayısıyla Microsoft’a,
 • Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi amacıyla işlenen verilerin OneDrive bulut sisteminde tutulması dolayısıyla Microsoft’a,
 • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi amacıyla işlenen verilerin OneDrive bulut sisteminde tutulması dolayısıyla Microsoft’a,
 • Ürün / hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi amacıyla işlenen verilerin OneDrive bulut sisteminde tutulması dolayısıyla Microsoft’a,

E. KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Şirketimiz, işbu metinde belirtilen veri sahiplerinin kişisel verilerini iş faaliyetlerinin yürütülmesi kapsamında müşteri memnuniyet ölçüm anketleri, iç ve dış yazışmalar, Şirket içi hizmet talepleri ve burada sayılanlarla sınırlı olmamak üzere sözlü, yazılı veya elektronik kanallar aracılığı ile, KVKK’nın 4 üncü maddesinin 2 nci fıkrasında yer alan;

 • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma
 • Doğru ve gerektiğinde güncel olma
 • Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme
 • İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma
 • İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme

İlkelerine uygun olarak; açık rıza ya da KVKK’da öngörülen diğer veri işleme şartları kapsamında toplamaktadır.

F. İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

Her ilgili kişi, KVKK’nın 11 inci maddesi uyarıca aşağıdaki haklara sahiptir:

 • Kişisel verisinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Bu kapsamda, yukarıdaki haklarınızı;

 • Şirketimize noter aracılığı ile ihtarname göndermek,
 • Kimliğinizi tevsik edici belgelerle şahsen ıslak imzalı dilekçe ile başvuru yapmak,
 • Şirketimize iadeli taahhütlü posta göndermek
 • btsbilisim@hs01.kep.tr kayıtlı e-posta adresine güvenli e-imza ile başvuru yapmak suretiyle kullanabilirsiniz.

Yukarıda belirtilen hakların kullanılacağı iletişim başvuru kanallarımız ve yöntem “Veri Sahibi Başvuru Formu” linkinde ayrıntılarıyla düzenlenmiştir. Tarafımıza iletilen başvurular, talebin niteliğine göre Kurumumuza ulaştığı tarihten itibaren en geç otuz (30) gün içerisinde ücretsiz olarak değerlendirilip karara bağlanacaktır. Değerlendirme ve karar verme işleminin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi durumunda Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret esas alınacaktır.

Üçüncü Kişiler Aydınlatma Metni

BTS Kurumsal Bilişim Teknolojileri Anonim Şirketi (“BTS” veya “Şirket”) olarak; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVKK”) tanımlı veri sorumlusu sıfatıyla işlediğimiz kişisel verilerinizin güvenliğine önem veriyoruz. Bu nedenle sizleri kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak bilgilendirmek isteriz.

A. VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ

BTS Kurumsal Bilişim Teknolojileri AŞ.

İnternet Adresi: www.btsgrp.com/
Telefon Numarası: 0 (216) 504 40 77
E-Posta Adresi: btsbilisim@hs01.kep.tr
Adres: Barbaros Mahallesi Mor Sümbül Sokak Varyap Meridian Business Ofis I Blok Kat:12 Daire:159, 34746 Ataşehir/ İSTANBUL

B. HANGİ KİŞİSEL VERİLERİNİZİ İŞLİYORUZ?

Veri Kategorizasyonu Açıklama
Kimlik Ad Soyad, TCKN
İletişim E-posta, Telefon, Adres
İmza İmza
Mesleki Deneyim Unvan

C. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

BTS, KVKK m. 5 ve 6’da belirtilen kişisel veri işleme şartları içerisindeki amaçlarla ve koşullarla sınırlı olarak kişisel verileri işlemektedir. Bu amaçlar ve koşullar;

 • Kişisel verilerin BTS tarafından işlemesinin sözleşmenin kurulması veya ifasıyla ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin zorunlu olması,
 • Kişisel verilerin işlenmesinin BTS’nin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması
 • Kişisel veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla BTS’nin meşru menfaatleri için kişisel veri işleme faaliyetinde bulunulmasının zorunlu olması,
 • 2021/980 S. Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararı gereğince, ilgili veriler 6698 s. KVKK m. 28/1-ç (istisna) kapsamında sayıldığından, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümleri uygulanmaksızın BTS bu verileri işleyebilecektir

Bu kapsamda BTS, kişisel verilerinizi aşağıdaki amaçlarla işlemektedir:

 • Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
 • Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi
 • İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Talep/ Şikayetlerin Takibi

Bahsi geçen amaçlarla gerçekleştirilen işleme faaliyetinin, KVKK’da öngörülen şartlardan herhangi birini karşılamıyor olması halinde, ilgili işleme sürecine ilişkin olarak BTS tarafından kişisel veri sahibinin açık rızası temin edilmektedir.

D. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMSI

BTS, KVKK’nın 10 uncu maddesi uyarınca, kişisel verilerin aktarıldığı kişi gruplarını kişisel veri sahibine bildirmektedir.

BTS, KVKK’nın 8 ve 9 uncu maddelerine uygun olarak işbu politika ile yönetilen veri sahiplerinin kişisel verilerini, aşağıdaki yurt içi veya yurt dışı kişi kategorilerine aktarabilir:

 • Eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla işlenen verilerin OneDrive bulut sisteminde tutulması dolayısıyla Microsoft’a,
 • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi amacıyla yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına ve bu amaçla işlenen verilerin OneDrive bulut sisteminde tutulması dolayısıyla Microsoft’a,
 • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi amacıyla yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, avukata,
 • İş sağlığı / güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla işlenen verilerin OneDrive bulut sisteminde tutulması dolayısıyla Microsoft’a,
 • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi amacıyla işlenen verilerin OneDrive bulut sisteminde tutulması dolayısıyla Microsoft’a,

E. KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Şirketimiz, işbu metinde belirtilen veri sahiplerinin kişisel verilerini iş faaliyetlerinin yürütülmesi kapsamında müşteri memnuniyet ölçüm anketleri, iç ve dış yazışmalar, Şirket içi hizmet talepleri ve burada sayılanlarla sınırlı olmamak üzere sözlü, yazılı veya elektronik kanallar aracılığı ile, KVKK’nın 4 üncü maddesinin 2 nci fıkrasında yer alan;

 • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma
 • Doğru ve gerektiğinde güncel olma
 • Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme
 • İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma
 • İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme

İlkelerine uygun olarak; açık rıza ya da KVKK’da öngörülen diğer veri işleme şartları kapsamında toplamaktadır.

F. İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

Her ilgili kişi, KVKK’nın 11 inci maddesi uyarıca aşağıdaki haklara sahiptir:

 • Kişisel verisinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Bu kapsamda, yukarıdaki haklarınızı;

 • Şirketimize noter aracılığı ile ihtarname göndermek,
 • Kimliğinizi tevsik edici belgelerle şahsen ıslak imzalı dilekçe ile başvuru yapmak,
 • Şirketimize iadeli taahhütlü posta göndermek
 • btsbilisim@hs01.kep.tr kayıtlı e-posta adresine güvenli e-imza ile başvuru yapmak suretiyle kullanabilirsiniz.

Yukarıda belirtilen hakların kullanılacağı iletişim başvuru kanallarımız ve yöntem “Veri Sahibi Başvuru Formu” linkinde ayrıntılarıyla düzenlenmiştir. Tarafımıza iletilen başvurular, talebin niteliğine göre Kurumumuza ulaştığı tarihten itibaren en geç otuz(30) gün içerisinde ücretsiz olarak değerlendirilip karara bağlanacaktır. Değerlendirme ve karar verme işleminin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi durumunda Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret esas alınacaktır.

ÇALIŞAN ADAYI AYDINLATMA METNİ

BTS Kurumsal Bilişim Teknolojileri Anonim Şirketi (“BTS ” veya “Şirket”) olarak; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVKK”) tanımlı veri sorumlusu sıfatıyla işlediğimiz kişisel verilerinizin güvenliğine önem veriyoruz. Bu nedenle sizleri kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak bilgilendirmek isteriz.

A. VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ

BTS Kurumsal Bilişim Teknolojileri AŞ

İnternet Adresi: www.btsgrp.com/
Telefon Numarası: 0 (216) 504 40 77
E-Posta Adresi: btsbilisim@hs01.kep.tr
Adres: Mahallesi Mor Sümbül Sokak Varyap Meridian Business Ofis I Blok Kat:12 Daire:159, 34746 Ataşehir/ İSTANBUL

B. HANGİ KİŞİSEL VERİLERİNİZİ İŞLİYORUZ?

Veri Kategorizasyonu Açıklama
Kimlik Ad soyad, TCKN, Anne Adı, Baba Adı, Doğum Tarihi, Doğum Yeri, Cinsiyet, Medeni Hali,
İletişim Adres, E-Posta, Telefon,
Görsel ve işitsel kayıtlar Fotoğraf
Ceza Mahkûmiyeti ve Güvenlik Tedbirleri Adli Sicil Kaydı
Sağlık bilgileri Kan Grubu, Engellilik Durumu
Mesleki deneyim Unvan, Mesleki Deneyim Bilgileri, Diploma Bilgileri, Sınav Sonuçları, Geçmiş Tecrübeleri
Dernek Üyeliği Dernek Üyeliği Bilgileri,
Özlük Askerlik durum bilgileri
Lokasyon Lokasyon
İmza İmza

C. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

BTS, KVKK m. 5 ve 6’da belirtilen kişisel veri işleme şartları içerisindeki amaçlarla ve koşullarla sınırlı olarak kişisel verileri işlemektedir. Bu amaçlar ve koşullar;

 • Kişisel verilerin BTS tarafından işlemesinin sözleşmenin kurulması veya ifasıyla ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin zorunlu olması,
 • Kişisel veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla BTS’nin meşru menfaatleri için kişisel veri işleme faaliyetinde bulunulmasının zorunlu olması,

Bu kapsamda BTS kişisel verilerinizi aşağıdaki amaçlarla işlemektedir:

 • Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi

Bahsi geçen amaçlarla gerçekleştirilen işleme faaliyetinin, KVKK’da öngörülen şartlardan herhangi birini karşılamıyor olması halinde, ilgili işleme sürecine ilişkin olarak BTS tarafından kişisel veri sahibinin açık rızası temin edilmektedir.

D. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMSI

BTS, KVKK’nın 10 uncu maddesi uyarınca, kişisel verilerin aktarıldığı kişi gruplarını kişisel veri sahibine bildirmektedir.

BTS, KVKK’nın 8 ve 9 uncu maddelerine uygun olarak işbu politika ile yönetilen veri sahiplerinin kişisel verilerini, aşağıdaki yurt içi veya yurt dışı kişi kategorilerine aktarabilir:

 • Çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi amacıyla işlenen verilerin OneDrive bulut sisteminde tutulması dolayısıyla Microsoft’a,
 • Çalışan adayı / stajyer / öğrenci seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi amacıyla işlenen verilerin OneDrive bulut sisteminde tutulması dolayısıyla Microsoft’a

E. KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Şirketimiz, işbu metinde belirtilen veri sahiplerinin kişisel verilerini iş faaliyetlerinin yürütülmesi kapsamında müşteri memnuniyet ölçüm anketleri, iç ve dış yazışmalar, Şirket içi hizmet talepleri ve burada sayılanlarla sınırlı olmamak üzere sözlü, yazılı veya elektronik kanallar aracılığı ile, KVKK’nın 4 üncü maddesinin 2 nci fıkrasında yer alan;

 • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma
 • Doğru ve gerektiğinde güncel olma
 • Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme
 • İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma
 • İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme
 • İlkelerine uygun olarak; açık rıza ya da KVKK’da öngörülen diğer veri işleme şartları kapsamında toplamaktadır.

F. İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

Her ilgili kişi, KVKK’nın 11 inci maddesi uyarıca aşağıdaki haklara sahiptir:

 • Kişisel verisinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Bu kapsamda, yukarıdaki haklarınızı;

 • • Şirketimize noter aracılığı ile ihtarname göndermek,
 • Kimliğinizi tevsik edici belgelerle şahsen ıslak imzalı dilekçe ile başvuru yapmak,
 • Şirketimize iadeli taahhütlü posta göndermek
 • btsbilisim@hs01.kep.tr kayıtlı e-posta adresine güvenli e-imza ile başvuru yapmak suretiyle kullanabilirsiniz.

Yukarıda belirtilen hakların kullanılacağı iletişim başvuru kanallarımız ve yöntem “Veri Sahibi Başvuru Formu” linkinde ayrıntılarıyla düzenlenmiştir. Tarafımıza iletilen başvurular, talebin niteliğine göre Kurumumuza ulaştığı tarihten itibaren en geç otuz (30) gün içerisinde ücretsiz olarak değerlendirilip karara bağlanacaktır. Değerlendirme ve karar verme işleminin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi durumunda Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret esas alınacaktır.

İŞYERİ İÇERİSİNDE YER ALAN GÜVENLİK KAMERALARI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 10 uncu maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla BTS KURUMSAL BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ tarafından hazırlanmıştır.

İşyerimiz içerisinde ofislerimizin girişlerinde bulunan toplamda 2 adet güvenlik kamerası vasıtasıyla, fiziksel mekân güvenliğinin temini ve faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi amacıyla görüntü kaydı yapılmakta ve kayıt işlemi teknik birim tarafından denetlenmektedir.

Söz konusu kişisel veri, Kanun’un 5 inci maddesinde yer alan “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak otomatik yolla işlenmektedir.

Söz konusu kişisel veriler hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuatı gereği talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarılabilecektir.

Kanun’un ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11 inci maddesi kapsamındaki taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e göre https://www.btsgrp.com/documents/BTS_Veri_Sahibi_Basvuru_Formu.pdf adresinde yer alan “Veri Sorumlusu Başvuru Formu”nu doldurarak, “Veri Sorumlusuna Başvuru Formu”nda yer alan yöntemlerden biriyle tarafımıza iletebilirsiniz.